§ Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, uprzejmie informujemy, że firma Input sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 52, 05-077 Warszawa (dalej: „Input” lub „Spółka”) – prowadząca sprzedaż internetową na stronie www.rosebelle.pl przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).
Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych pracowników:

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Input sp. zo.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 52, 05-077 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000502316, NIP: 7543081615, REGON: 16157850100000, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.
  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wrocławska 66, 45-701 Opole lub drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@input24.pl.
  To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać umowę oraz faktury i dokumenty księgowe do niej, w tym ewentualną korespondencję mailową, a także odpowiadać na Państwa ewentualne reklamacje zapytania i problemy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, ponad te które są niezbędne do wykonania łączącej nas umowy są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług, także poprzez formularz kontaktowy na naszych stronach internetowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń naszej firmy oraz nagrywanie rozmów w celach dowodowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

DANE SZCZEGÓLNE – WRAŻLIWE

 1. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, login, adres dostawy, adres płatnika, telefon, nr konta bankowego, NIP (w przypadku firmy)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy;
  1. Nasi partnerzy tacy jak:
   1. ubezpieczyciele
   2. podmioty obsługujące płatności on-line
  2. Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak:
   1. usługi księgowe
   2. usługi finansowe
   3. usługi prawne, dochodzenie należności,
   4. usługi informatyczne
   5. usługi pocztowe i kurierskie oraz
   6. banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami

  Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.

PRZEKAZYWNIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z naszą spółką umowy – nie krócej niż do czasu jej rozwiązania, ponadto dane po zakończeniu umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania

INFORMACJA O PRAWACH

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
 2. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami na pośrednictwem adresu e-mailowy daneosobowe@input24.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wrocławska 66, 45-701 Opole.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym – jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.
  Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych, w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.
  Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się darzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.

INFORMACJE O ŹRÓDLE

 1. Pani/Pana ogólnodostępne dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem wypełnionego przez Panią/Pana formularza na stronie naszego sklepu.
 2. Pani/Pana dane osobowe wymagane do wysyłki zakupionego towaru zostały pozyskane od osoby dokonującej zamówienia.

PROFILOWANIE

 1. Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA powyżej.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Input Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-701), przy ul. Wrocławskiej 66, adres korespondencyjny Input sp. z o.o., ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole.
I. Definicje 1. Administrator – oznacza Input Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-701), przy ul. Wrocławskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000502316, NIP 7543081615, REGON 16157850100000, kapitał zakładowy 50.000 PLN, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie rosebelle.pl.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
– Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
– Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji serwisu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b) uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
d) zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
e) analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f) świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego rosebelle.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Szybka dostawa Rose Belle

Dostawa

Szczegóły dotyczące dostawy naszych produktów.

Zobacz szczegóły

Zwroty towarów

Wszystkie informacje dotyczące procedury zwrótu zakupionych towarów.

Zobacz szczegóły
Warunki dotyczące zwrotów towarów

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych towarów i masz jakieś wątpliwości to zapraszamy do kontaktu. Na pewno nasz dział obsługi klienta internetowego je rozwiąże.