Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy RoseBelle działający pod adresem https://www.rosebelle.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Input Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-701), przy ul. Wrocławskiej 66, adres do korespondencji: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502316, NIP 7543081615, REGON 16157850100000, kapitał zakładowy 50.000 PLN zwaną w niniejszym regulaminie „INPUT”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.rosebelle.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez INPUT;
 • Klient – osoba fizyczna/podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim INPUT skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://www.rosebelle.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, INPUT prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu, oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” Klient może zmieniać dane, a także dokonać zmiany hasła.
 10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego https://www.rosebelle.pl, należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: sklep@rosebelle.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym https://www.rosebelle.pl.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.rosebelle.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  • – zamawiany towar,
  • – adres, na jaki ma być dostarczony towar,
  • – sposób dostawy,
  • – sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie i zapłać”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i złożenie oferty zawarcia z INPUT umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Na adres email wskazany podczas rejestracji INPUT wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Klient posiada możliwość zapłaty za zakupiony towar przy odbiorze zamówionych produktów.
 6. Towary i usługi oferowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy, tylko zaproszenie do składania ofert, wiążące przez 30 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli INPUT nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, to oferta wygasa; w przeciwnym razie z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez INPUT.
 7. INPUT może poinformować użytkownika na wskazany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail o tym, że w danym momencie ze względu na dłuższy termin oczekiwania na poszczególne produkty przyjęcie zamówienia jest możliwe tylko w części, i poprosić użytkownika o podjęcie decyzji, czy (a) użytkownik rezygnuje z zamówienia w całości, (b) użytkownik podtrzymuje zamówienie w możliwej do zrealizowania części, a rezygnuje z pozostałej części, (c) użytkownik podtrzymuje zamówienie w całości i wyraża zgodę na przedłużenie ważności swojej oferty o wskazany w zawiadomieniu czas.
 8. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy, jest przechowywana przez spółką INPUT i przesyłana użytkownikowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 6.
 9. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenie, która obowiązywała w chwili złożenia lub, w odpowiednim zakresie, zmiany przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę INPUT. W pozostałym zakresie spółka INPUT może swobodnie zmieniać ceny, co nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Ceny zawierają wszystkie podatki i są wyrażone w złotych polskich. Należy do nich doliczyć koszty dostawy zgodnie z § 5, które Klient zobowiązuje się ponieść na rzecz dostawcy, tj. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 10. INPUT może poinformować Klienta, że nie przyjmie złożonego zamówienia (złożonej oferty), w szczególności w razie nieotrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, lub – w przypadku płatności elektronicznej (Przelewy24) – w razie odmowy przez centrum autoryzacyjne zablokowania odpowiedniej kwoty na koncie użytkownika na rzecz złożonego zamówienia. INPUT nie jest jednak zobowiązany do przekazywania takiej informacji.

§ 4 Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.rosebelle.pl i oferuje towar znajdujący się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  • – zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  • – nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3.  Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.rosebelle.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz § 5).
 5. INPUT zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 5 Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia przy wyborze opcji „za pobraniem” lub „odbiór osobisty Opole”,
  2. płatność za pomocą systemu Przelewy24,
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy:

   INPUT SP. Z O.O.
   ul. Wrocławska 66
   45-701 Opole
   BANK PEKAO SA Oddział w Opolu
   78 1240 5178 1111 0010 5678 4614

 2. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności opisaną w § 5, ust 1a, a odmówił przyjęcia przesyłki, zobowiązany jest ponieść koszt związany z dostawą przesyłki do Klienta, jak i koszt związany ze zwrotem przesyłki do INPUT.
 3. INPUT umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez:

  Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 o kapitale zakładowym w wysokości1 697 000, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

 4. W przypadku, gdy rachunek bankowy INPUT nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a INPUT uznaje się za nieważną.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

   firmy spedycyjnej DPD POLSKA SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

 6. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem https://www.rosebelle.pl.
 7. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez INPUT na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu.
 3. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, najpóźniej do 10 dni roboczych od momentu dokonania płatności, a w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem do 10 dni roboczych od akceptacji zamówienia przez INPUT.
 4. Jeżeli INPUT nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji INPUT wysyła wiadomość potwierdzającą wysłanie produktów wraz z numerem nadawczym przesyłki.

§ 7 Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres: Input Sp. z o.o., 45-701 Opole, ul. Wrocławska 66.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.rosebelle.pl.
 3. INPUT rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia/dostarczenia reklamacji w siedzibie firmy.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, INPUT wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość kupionego towaru.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 22, z 2014 r., poz. 827 z póz. zm.) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Input Sp. z o.o., na adres: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 66, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: https://rosebelle.pl/_files/OswiadczeniaOdstapienia.pdf. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres korespondencyjny: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 66 (wskazany w §1 pkt. 1 regulaminu). Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w poniżej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 7. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 8. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w ust. 2 w części obejmującej numer rachunku bankoweg o. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 10. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres korespondencyjny: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 66 (wskazany w §1 pkt. 1 regulaminu).

§ 9 Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. INPUT jest administratorem danych osobowych.
 5. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na administrowanie danymi osobowymi przez INPUT, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji oraz realizacji zamówienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu Internetowego, INPUT bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli INPUT oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 2. INPUT w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego https://www.rosebelle.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego https://www.rosebelle.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 r. z póz. zm.).
 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez INPUT w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2013 r.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie INPUT, a także pod adresem https://rosebelle.pl/regulamin/

§ 11 Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, uprzejmie informujemy, że firma Input sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 66, 45-701 Opole (dalej: „Input” lub „Spółka”) – prowadząca sprzedaż internetową na stronie www.rosebelle.pl przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).
Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych pracowników:

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Input sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 66, 45-701 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000502316, NIP: 7543081615, REGON: 16157850100000, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.
  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wrocławska 66, 45-701 Opole lub drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@input24.pl.
  To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać umowę oraz faktury i dokumenty księgowe do niej, w tym ewentualną korespondencję mailową, a także odpowiadać na Państwa ewentualne reklamacje zapytania i problemy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, ponad te które są niezbędne do wykonania łączącej nas umowy są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług, także poprzez formularz kontaktowy na naszych stronach internetowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń naszej firmy oraz nagrywanie rozmów w celach dowodowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

DANE SZCZEGÓLNE – WRAŻLIWE

 1. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, login, adres dostawy, adres płatnika, telefon, nr konta bankowego, NIP (w przypadku firmy)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy;
  1. Nasi partnerzy tacy jak:
   1. ubezpieczyciele
   2. podmioty obsługujące płatności on-line
  2. Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak:
   1. usługi księgowe
   2. usługi finansowe
   3. usługi prawne, dochodzenie należności,
   4. usługi informatyczne
   5. usługi pocztowe i kurierskie oraz
   6. banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami

  Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.

PRZEKAZYWNIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z naszą spółką umowy – nie krócej niż do czasu jej rozwiązania, ponadto dane po zakończeniu umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania

INFORMACJA O PRAWACH

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
 2. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami na pośrednictwem adresu e-mailowy daneosobowe@input24.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wrocławska 66, 45-701 Opole.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym – jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.
  Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych, w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.
  Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się darzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.

INFORMACJE O ŹRÓDLE

 1. Pani/Pana ogólnodostępne dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem wypełnionego przez Panią/Pana formularza na stronie naszego sklepu.
 2. Pani/Pana dane osobowe wymagane do wysyłki zakupionego towaru zostały pozyskane od osoby dokonującej zamówienia.

PROFILOWANIE

 1. Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA powyżej.

Szybka dostawa Rose Belle

Dostawa

Szczegóły dotyczące dostawy naszych produktów.

Zobacz szczegóły

Zwroty towarów

Wszystkie informacje dotyczące procedury zwrótu zakupionych towarów.

Zobacz szczegóły
Warunki dotyczące zwrotów towarów

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem naszych towarów i masz jakieś wątpliwości to zapraszamy do kontaktu. Na pewno nasz dział obsługi klienta internetowego je rozwiąże.